فعالیت های آموزشی و پژوهشی

 

طرح های پژوهشی مرکز :


عنوان طرحمدت اجراءمجریانگروه- دانشکدهنتایج
طرح پژوهشی   

پایان نامه های دانشجویی مرکز :


عنوانمقطعسال اجراءارائه دهندگانچکیدهمقالات چاپی
پایان نامه های دانشجوئی    

برگزاری کارگاه ها و برنامه های آموزشی دانشجویان و بهره برداران :


عنوانسال اجراءمحل اجراشرکت کنندگاننوع فعالیتفایل پیوستی
کارگاه ها و برنامه های اموزشی    

بازدیدهای دوره ای :


عنوان بازدیدتاریخمبدأشرکت کنندگانسرپرستفایل پیوستی
بازدیدهای دوره ای    

گزارشات و طرح های مطالعاتی :


موضوعدانشگاهگروه- دانشکدهزیر مجموعهتهیه کنندگانفایل پیوستی
گزارشات و طرح های مطالعاتی    

منابع علمی و انتشارات :


موضوعسال انتشارناشرنویسندگانآدرسنوع دسترسی
منابع علمی و انتشارات