مشخصات اقلیمی و جغرافیائی


آدرس محل: استان: قزوین- شهرستان: قزوین-  شهر: کوهین - روستا: بکندی(کیلومتر 42 جاده قزوین رشت)

 ارتفاع از سطح دریا: 1400 متر - طول جغرافیائی: N36 22.437  - عرض جغرافیائی: E49 35.010

 میزان کل بارندگی سالیانه(متوسط 8 ساله): 299.9  میلی متر

مهر :  4.7     میلی متر

دی: 29       میلی متر

فروردین: 53.1    میلی متر

تیر:     4.1   میلی متر

آبان: 33.6     میلی متر

بهمن:  46.3 میلی متر

اردیبهشت: 59.6 میلی متر

مرداد:  1.6   میلی متر

آذر: 33.4      میلی متر

اسفند:  24   میلی متر

خرداد: 7.1        میلی متر

شهریور:  3.4 میلی متر

توصیف عمومی خاک مزرعه به شرح زیر می باشد:

بافت خاک: لومی- رسی

اسیدیته خاک: 8.2-7.4

هدایت الکتریکی:d s/m2>

ماده آلی: 0.85 %

سال تأسیس: 1348

وسعت: 78 هکتار

اقلیم: سرد-معتدل سرد- نیمه خشک

ارتفاع از سطح دریا: 1400 متر