اهداف


1-      برقراری ارتباط با مجامع علمی ملی و بین المللی داخل و خارج کشور در راستای افزایش بهره وری و تولید محصولات دیم و حفاظت خاک

2-      انتقال یافته های علمی و پژوهشی قطب های علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در زمینه کشاورزی حفاظتی با اولویت حفاظت خاک، مدیریت فرسایش و افزایش بهره وری محصولات دیم

3-      فراهم سازی زمینه تبادل اطلاعات آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی، سازمان های متولی کشاورزی و امنیت غذائی

4-      تدارک فضای آموزشی میدانی جهت بازدید اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و بهره برداران بخش کشاورزی در قالب مزارع و باغات الگوئی و سامانه هوشمند ثبت مکانیزه سوابق و داده های پژوهشی و تجربی

5-      پیاده سازی الگوی کشاورزی سالم با فراهم سازی امکانات تولید کلیه نهاده های کنترل شده و توصیه شده مراجع علمی (تکثیر بذور خودمصرفی- تولید کودآلی زیستی- گردش زراعی خاک محور - کشت مستقیم -  حداکثر تنوّع محصولات سازگار دیم - کشت گیاهان داروئی)

6-      احداث باغات دیم سازگار در اراضی شیب دار و در سامانه های آبگیر ریز حوضه