اعضاء هیئت علمی و کارکنان


1-     دکتر منوچهر گرجی اناری- عضو هیئت علمی و سرپرست مرکز

2-     مهندس خدابخش گودرزوند چگینی- کارشناس پژوهشی

3-     مهندس اکبر زاجکانی- کارشناس فنی هواشناسی و سامانه های الکترونیکی

4-     آقای صفت اله سلیمانی- کارمند دانشگاه و مسئول انتظامات مرکز

5-     آقای علی بخش زاجکانی- کارمند بازنشسته و همکار پاره وقت