برنامه های الگوئی( مزارع و باغات الگوئی) - حاصلخیزی و حفاظت خاک( انتقال یافته های علمی و تحقیقاتی )


عنوان برنامهسال اجرامجریان-همکاراننتایج
افزایش تنوع کشت: 3 محصول غلات + 6 محصول بقولات + 2 محصول صنعتی (دانه های روغنی)  
کشت انتظاری دانه های روغنی ( گلرنگ) و نخود  
جنگل- زراعی اسپرس، خللر، کتان، گلرنگ، نخود ( آگروفارستری)  
مزرعه الگوئی گیاهان داروئی ( گل محمدی- نعناء فلفلی )  
سامانه ریز حوضه جمع آوری رواناب در اراضی شیب دار ( باغات مثمر)  
تولید ورمی کمپوست در فضای باز و بسته  
سامانه هوشمند و تمام خودکار هواشناسی با قابلیت ثبت لحظه ای کلیه وقایع و پارامترهای اصلی  
سامانه هوائی جمع آوری آب خالص باران ( لوله کشی و ذخیره سازی )  
حذف آیش از سیستم تناوبی و جایگزینی محصولات پوششی  
خاک ورزی زیستی ( تناوب زراعی )  
کنترل زراعی علف های هرز  سمج غلات و حبوبات از طریق مدیریت مزرعه  
خالص سازی عدس پائیزه  
کشاورزی ارگانیک: مصرف کودهای آلی در سطوح مختلف ( ورمی کمپوست)  
مقایسه روش های مختلف کاشت: خاک ورزی سنتی- خاک ورزی رایج- کم خاک ورزی- بدون خاک ورزی  
کشت مستقیم کلیه محصولات پائیزه همراه با مدیریت بقایای برداشت  
کشت پائیزه کلیه محصولات غلات (گندم-جو-ترتیکاله)، بقولات (عدس-خللر-اسپرس) و محصولات روغنی (گلرنگ-کتان)  
کشت مقایسه ای ارقام اصلاح شده گندم دیم ( سرداری - آذر 2- کراس البرز- ساجی- سایر ارقام )