برگزاری کلاس آموزشی کشاورزی حفاظتی در بخش طارم سفلی

در ادامه مشارکت مرکز تحقیقات کوهین در طرح همگام با کشاورز، کلاس آموزش کشاورزی حفاظتی توسط سازمان بسیج مهندسین به سرپرستی سرهنگ قاسمی در روستای کلج از توابع بخش طارم سفلی در شهرستان قزوین به شرح ذیل برگزار گردید: 1- ارائه گزارش وضعیت کشاورزی و باغ داری در بخش طارم سفلی توسط مهندس امیری ریاست مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی طارم سفلی با تأکید بر اجرای عملیات عمرانی و پروژه های بخش کشاورزی. 2- تدریس اصول کاشت، داشت، و برداشت زیتون توسط پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین همراه با بازدید از باغات زیتون روستای کلج. 3- تدریس اصول کشاورزی حفاظتی جهت حفظ منابع طبیعی با محوریت امنیت انرژی و کاهش فرسایش اراضی کشاورزی توسط مهندس چگینی پژوهشگر مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب در اراضی دیم کوهین.

اطلاعات بیشتر