آغاز برداشت محصول خللر جنگل زراعی (آگرفارستری) در سطح 4 هکتار

برداشت محصول خللر جنگل زراعی (آگرفارستری) در سطح 4 هکتار در روز های پایانی خرداد ماه 93 آغاز شد.

اطلاعات بیشتر