آغاز برداشت محصول عدس پائیزه یک ماه زودتر از سایر مزارع عدس کشت رایج منطقه در سطح یک هکتار

برداشت محصول عدس پائیزه یک ماه زودتر از سایر مزارع عدس کشت رایج منطقه در سطح یک هکتار در اواسط خرداد ماه 93 آغاز شد.

اطلاعات بیشتر