آغاز كشت پاييزه عدس رقم سبز پرديس

در تاريخ ٢٧/٠۶/١٣٩۶ در مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب دانشگاه تهران در اراضي ديم (كوهين) در حضور دكتر گرجي سرپرست مركز، دكتر حاج احمد عضو هيئت علمي گروه ماشينهاي كشاورزي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، دكتر مقيسه سرپرست پژوهشكده کشاورزی هسته ای و دكتر اسكندري پژوهشگر پژوهشكده کشاورزی هسته ای با توضيحات دكتر گودرزوند چگيني و مهندس زاجكاني پژوهشگران مركز تحقيقات كوهين، كشت مستقيم و پاييزه عدس رقم سبز پرديس آغاز گرديد. اين رقم در سال زراعي ٩۶-١٣٩۵ توسط پژوهشگران اين مركز از طريق پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران اعلام ثبت گرديده است. رقم مذکور در استان اردبيل در مقايسه با ارقام و ژنوتيپ هاي تحت آزمايش، با تحمل بي سابقه ترين سرماي چند دهه اخير تا ٣٢- درجه سانتيگراد موفق به ثبت ركورد عملكرد ٢۶۴٠ كيلوگرم در هكتار گرديده که اطلاعات آن در سايت تالار ترويج دانش و فنون كشاورزي به آدرس http://agrilib.areo.ir/book_2922 متعلق به وزارت جهاد كشاورزي تحت عنوان نشريه فني عدس سبز پرديس متحمل به سرما و مناسب براي كشت پاييزه منطقه سردسير و معتدل اردبيل قابل دريافت است. بنا به گفته دكتر گودرزوند چگيني توسعه كشت حبوبات پاييزه ديم در كشور با مشاركت فعال و مستقيم مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب دانشگاه تهران در اراضي ديم (كوهين) از طريق حضور فعال در همايشهاي تخصصي ملي به عنوان سخنران، برگزاري كارگاههاي آموزشي در سطح ملي، برگزاري روز مزرعه در مركز با حضور كارشناسان كل استان ها، شركت در كميته هاي فني تخصصي سازمان جهاد كشاورزي استان ها و ارتباط مشاوره اي با كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي، مروجان و بهره برداران بخش كشاورزي در سال زراعي جاري نيز مورد توجه ويژه قرار گرفته است. لازم به ذكر است كه استانهاي غربي كشور كه غالباً كوهستاني و سردسير هستند متقاضي كشت اين رقم بوده و پس از ثبت نهايي، اين رقم به عنوان يكي از ارقام اصلي كشور معرفي خواهد شد.

اطلاعات بیشتر