انجام عملیات پاییزه کشت مستقیم (بی خاک ورزی) گندم، جو، و عدس

در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۴، کشت پاییزه و مستقیم گندم دیم(رقم سرداری)، جو دیم(رقم آبیدر)، عدس پاییزه(سبز پردیس) و خللر(بومی) آغاز گردید. لازم به ذکر است که سطح زیر کشت گندم دیم ۱۵ هکتار به میزان ۸۵ کیلوگرم در هکتار، جو دیم ۱۵ هکتار به میزان ۷۵ کیلوگرم در هکتار، عدس ۱۰ هکتار به میزان ۵۵ کیلوگرم در هکتار و خللر در سطح دو هکتار به میزان ۸۰ کیلوگرم در هکتار برنامه ریزی گردیده است. لازم به ذکر است که سابقه کشت حفاظتی دیم در مرکز هشت سال است که شامل کم خاک ورزی با استفاده از ادوات خاک ورز مرکب، و بی خاک ورزی با استفاده از دستگاه کشت مستقیم می باشد.

اطلاعات بیشتر