بازديد دانشجويان

پيرو هماهنگي به عمل آمده، دانشجويان مقطع كارشناسي رشته علوم خاك دانشگاه تهران، به سرپرستي جناب آقاي مهندس سلطاني در تاريخ ٢١/٠٢/١٣٩۶ از مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب كوهين و ساير پروژه هاي موجود در منطقه به شرح ذيل بازديد نمودند: 1- بازديد از باغ مكانيزه گردوي اصلاح شده در سطح ۴٠ هكتار: در اين قسمت كليه مراحل عمليات زيربنايي، احداث، انتخاب رقم اصلاحي و شيوه كاشت گردو با توجه به ساختمان خاك و شرايط اقليمي منطقه توصيف گرديده و از استخرهاي ذخيره آب و سيستم آبياري قطره اي در حال احداث در باغ مذكور بازديد به عمل آمد. لازم به ذكر است كه شيوه هاي اصلاح خاك از قبيل مصرف كود دامي، كشت كود سبز به شيوه كشت مستقيم در قالب سامانه جنگل-زراعی كه مستقيماً تحت نظارت مركز تحقيقات كوهين به اجرا درآمده نيز تشريح گرديد. 2- بازديد از سد خاكي مخزني و بندهاي تور سنگی(گابيوني): در اين قسمت مسيرهاي سيلاب اراضي بالادست روستاي بكندي همراه با بندهاي احداث شده در مسير رواناب مورد بازديد دانشجويان قرار گرفت و مزايا و محاسن اين سازه ها تشريح گرديد. 3- بازديد از اقدامات حفاظت خاک و فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي مركز تحقيقات حفاظت خاک و آب كوهين: در اين بخش نيز اقدامات حفاظتی صورت گرفته شامل تراس های آبراهه ای و کشت بر روی خطوط تراز، مزارع تحت كشت مستقيم(بی خاک ورزی) گندم و عدس، عدس و كتان و همچنين مزارع اصلاحي عدس پاييزه رقم در دست معرفي سبز پرديس مورد بازديد قرار گرفته و كليه نكات فني و اصول زراعت ديم اين محصولات كاملاً تشريح گرديد. لازم به ذكر است كه مزرعه جوان سازي شده گل محمدي، سامانه جمع آوري آب باران، ريز حوضه هاي جمع آوري رواناب، باغات ديم در اراضي شيب دار و مزارع جنگل-زراعی كشت گندم، و سامانه هوشمند آبياري قطره اي نيز با توضيحات تكميلي مورد بازديد قرار گرفتند. كليه مراحل بازديد با توضيحات دكتر چگيني و مهندس سلطاني مديريت گرديدكه اميد است مورد بهره برداري و توجه دانشجويان قرار گرفته باشد.

اطلاعات بیشتر