بازديد دانشجويان گروه علوم خاك دانشگاه تهران

پیرو هماهنگی های به عمل آمده از سوی مدیرمحترم گروه علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گرایش خاکشناسی به سرپرستی آقای دکتر اسدی عضو محترم هیئت علمی گروه علوم خاک در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۶ از فعالیت های پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب دانشگاه تهران در اراضی دیم (کوهین) بازدید نمودند. در این بازدید یک روزه که با توضیحات دکتر گودرزوند چگینی و مهندس زاجکانی از بخش های مختلف مرکز صورت گرفت، ابتدا دانشجویان با حضور در مزارع نمایشی با تاریخچه فعالیت، مختصات جغرافیایی و مشخصات اقلیمی مرکز تحقیقات کوهین آشنا شدند. در ادامه دکتر گودرزوند چگینی به تشریح اصول و عملیات زیربنایی کشت محصولات دیم در اراضی نیمه خشک پرداختند که در این زمینه جهت و درجه شیب به عنوان مؤلفه های مهم در تکامل خاک از اهمیت خاصی برخوردار بودند، لذا هرگونه اعمال مدیریت و عملیات زراعی باید بر اساس خصوصیات کیفی خاک در این مناطق اتخاذ گردد. در ادامه دلایل برتری شیب شمالی نسبت به شیب جنوبی و شیب غربی نسبت به شیب شرقی با توجه به نمایه های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک تشریح گردیده و توجه به درجه شیب در هر جهتی لازمه حفظ توازن بین تولید محصول و ذخایر خاک به عنوان منابع بالقوه تولید دانسته شد. علاوه بر این مدیریت بقایای گیاهی به عنوان محافظ خاک ضمن حداقل خاک ورزی در سطح زمین موجب کاهش اثرات تشعشع زیاد، کاهش تبخیر و حفظ رطوبت، کاهش فرسایش بادی، کاهش رواناب حاصل از بارندگی شدید، کاهش تخلیه عناصر غذایی و کاهش تراکم علف های هرز رقیب در مزرعه گردیده و در نهایت علاوه بر تأمین اهداف زیست محیطی باعث افزایش ماده آلی و رطوبت قابل دسترس در خاک خواهد گردید. در ادامه دانشجویان از سامانه آبیاری هوشمند طراحی شده توسط مهندس زاجکانی با توضیحات کامل ایشان بازدید نموده و در نهایت باغات دیم در اراضی شیب دار همراه با ریز حوضه های جمع آوری رواناب نیز مورد بازدید قرار گرفتند.

اطلاعات بیشتر