بازديد رياست محترم پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران

طبق هماهنگيهاي به عمل آمده، بازديد رئیس محترم پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر گلدانساز، به همراه مسئولين، اساتيد، پيش كسوتان و كاركنان در تاريخ 1396/2/27 به شرح ذيل برگزار گرديد: ١- ارائه گزارش توسط دكتر گرجي و دكتر چگيني در خصوص خلاصه فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، ترويجي، و عمراني در مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب در اراضي ديم كوهين (دانشگاه تهران): مهمترين عناوين فعاليت ها شامل اجراي ٣١ مورد طرحها و مزارع الگويي، ١٧ مورد بازديد اساتيد و كارشناسان پرديس، ٢٢ مورد بازديد دانشجويي، ٨ مورد بازديد كشاورزان، ۵٠ مورد بازديد محققين و كارشناسان ساير مراكز علمي و تحقيقاتي، اجراي ٣٢ مورد رساله و پايان نامه دانشجويي تحصيلات تكميلي، ٣٧ مورد كارگاه آموزشي ويژه بهره برداران و ٢۴ مورد شركت در همايش، نمايشگاه دستاوردها و كارگروههاي تخصصي در قالب روابط عمومي بودند. ٢- بازديد از مزرعه اصلاح بذر عدس: كه با توجه با نياز سنجي كشور و به خصوص در مناطق خشك و نيمه خشك كشور، رقم در دست معرفي عدس پاييزه سبز پرديس به شيوه بدون خاك ورزي مورد گزينش و از طريق خالص سازي به مدت هفت سال اصلاح نژاد گرديده است. مهمترين ويژگي اين رقم تحمل سرما، سازگاري با كشت بدون خاك ورزي و كيفيت پخت بالا مي باشد كه ضمن گريز از خشكي آخر فصل عملكردي بيش از سه برابر توده هاي بومي و بهاره منطقه داشته است. ٣- بازديد از باغات ديم در اراضي شيب دار: در اين بخش ١٨ هكتار از باغات ديم همراه با ٢٠ هكتار سامانه هاي ريز حوضه جهت ذخيره رطوبت و رواناب مورد بازديد قرار گرفته و راهكارهاي اساتيد محترم مورد بحث و توجه قرار كرفت. لازم به ذكر است كه درختان مثمر كاشته شده شامل ارقام بادام دير گل، زالزالك، سنجد و درختچه سماق بوده كه تحت تيمارهاي مختلف مصرف سوپرجاذب، تعبيه فيلتر شني، جهت كاشت و شيب كاشت احداث گرديده اند. ۴- بازديد از سامانه جنگل-زراعی(Agroforestry) : محصولات مذكور شامل اسپرس، عدس، گندم و كتان روغني يا بزرك بود كه درحد فاصل رديفهاي درختان در اراضي شيب دار كشت گرديده اند. ۵- بازديد از كشت مستقيم يا بدون خاك ورزي گندم: در اين بخش مزرعه گندم به روش كشت مستقيم در سال هفتم مورد بازديد قرار گرفت كه تراكم مناسب بوته ها، كاهش مصرف بذر، كنترل علف هاي هرز و تجزيه بقاياي گياهي در سطح خاك از جمله مزاياي مشهود اين كشت بود. ۶- بازديد از سامانه اتوماتيك هواشناسي، بازديد از طرح مقايسه ارقام پيشرفته عدس در شرايط مختلف رطوبتي، بازديد از سايت گل محمدي جوان سازي شده، بازديد از سامانه سقفي جمع آوري آب باران و بازديد از امكانات و ادوات مركز كه به لحاظ كاربرد وسيع مورد توجه قرار گرفت.

اطلاعات بیشتر