بازديد كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان

در راستای فعالیت های آموزشی و ترویجی و مصوبات صورتجلسه کمیته فنی و تخصصی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، اکیپی از کارشناسان آن سازمان به سرپرستی مهندس بقایی کارشناس مسئول زراعت از کشت حفاظتی، کشت پاییزه عدس و توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار بازدید نمودند. در این بازدید یک روزه در تاریخ 09/08/1396 که از طریق هماهنگی با ریاست محترم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برنامه ریزی گردیده بود، دکتر گودرزوند چگینی و مهندس زاجکانی از پژوهشگران مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب در اراضی دیم دانشگاه تهران (کوهین) ضمن استقبال نسبت به ارائه مطالب مرتبط با هر طرح اقدام نمودند. ابتدا کارشناسان با بازدید از کشت مستقیم و پاییزه عدس رقم سبز پردیس با اهمیت حفظ بقایا در سطح زمین و نقش آن در حفظ رطوبت جهت تأمین آب مورد نیاز و جوانه زنی بذور به طور عملی آشنا گردیده و امکان جوانه زنی بذور عدس را در اراضی برخوردار از 8 سال کشت مستقیم (بی خاک ورزی) و دارای تناوب صحیح با استفاده از حداقل بارندگی سال زراعی جاری و رطوبت حفظ شده از سال زراعی قبل مشاهده نمودند که بسیار مورد توجه قرار گرفته و همچنین سایر مزایای کشت پاییزه عدس از قبیل امکان کشت مکانیزه، افزایش بهره وری، کنترل زراعی علف های هرز، مدیریت بقایا، کشت مسطح و غیره نیز تشریح گردید. در ادامه اراضی دارای خاک ورزی حفاظتی (حداقل خاک ورزی) مورد بازدید قرار گرفته و حفظ رطوبت سال زراعی قبل در گردش تناوبی محصولات مختلف مشاهده گردید. به علاوه، کشت مستقیم خللر پاییزه در سیستم زراعت-درخت در بخش باغات دیم در اراضی شیب دار مورد بازدید قرار گرفت و با سنجش ساعات کارکرد تراکتور در هر هکتار 56 دقیقه زمان جهت کشت مستقیم خللر محاسبه گردید. در خاتمه از سیستم آبیاری هوشمند طراحی شده توسط مهندس زاجکانی، ادوات کشت حفاظتی، سامانه تولید ذغال زیستی، آبیاری کوزه ای، سامانه جمع آوری آب باران و نمونه محصولات دیم آماده معرفی در مرکز بازدید به عمل آمد و در خاتمه مقرر گردید تا در راستای توسعه کشت پاییزه عدس رقم سبز پردیس در استان زنجان، از مشارکت و همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب در اراضی دیم دانشگاه تهران (کوهین) از طریق هماهنگی با پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران استفاده گردد.

اطلاعات بیشتر