بازديد محققين و كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي

پيرو هماهنگي هاي به عمل آمده و در راستاي طرح ملي كشاورزي حفاظتي، گروهی ازكارشناسان وزارت جهاد كشاورزي متشكل از دكتر بني عامري عضو هيأت علمي تحقيقات مؤسسه گياه پزشكي، دكتر شهرستاني از حوزه معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزي، و دكتر جليلوند و مهندس رحيمي از سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين در تاريخ ۹۶/٣/۱۸ از مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب در اراضي ديم دانشگاه تهران (كوهين) به شرح ذيل بازديد نمودند: 1- اين بازديد كه با هدف شناسايي و بررسي محدوديت ها و عوامل آسيب زا در كشاورزي حفاظتي انجام شد، در پي اعلام پژوهشگران مركز تحقيقات كوهين مبني بر رديابي آفت شپشك ريشه گندم در منطقه كوهين صورت گرفت. در اين خصوص مزارع ديم واقع در مسير از نظر وضعيت عمومي مورد بازديد قرار گرفت كه خسارات ناشي از عوامل غير مترقبه نظير سرما، خشكسالي و بادزدگي در مزارع كاملاً مشهود بود. همچنين طغيان آفات گندم به خصوص سن گندم در مزارع زارعين با آلودگي بسيار شديد مشاهده شد كه با توجه به بيولوژي آفت، پوره هاي سن 3 و چهار با نرم آلودگي بيش از ١۵ عدد در متر مربع مشاهده و تصوير برداري گرديد. همچنين خسارات وارده آفت شپشك ريشه گندم در مزارع گندم كه ناشي از فعاليت پوره هاي سن ٢ در ريشه و ممانعت اين آفت از تشكيل خوشه ها بود مورد بازديد و نمونه برداري قرار گرفت. نكته قابل توجه در بازديد از منطقه تخريب شديد منابع طبيعي به منظور توسعه كشت و تصرف اراضي بود كه حاصل آن حذف تنوع گياهي بومي منطقه، كاهش شديد پوشش گياهي، فرسايش شديد خاک، افزايش رواناب و تخريب زيستگاه هاي طبيعي منطقه بود. در ادامه بازديدي نيز از برداشت عدس پاييزه رقم سبز پرديس با الگوي كشت مستقيم پنج ساله و تناوب صحيح زارعي لگوم- غلات با تراكم بسيار مطلوب در اراضي مركز صورت گرفت و همچنين كشت كتان روغني به روش كشت مستقيم و در سامانه جنگل- زارعی مورد بازديد قرار گرفت كه در مقايسه با كشت زارعين از نظر روش كاشت مكانيزه، تراكم و پوشش مناسب و استفاده از فضاي رديفي بين ريز حوضه هاي جمع آوري رواناب موجود در باغات ديم در اراضي شيب دار مورد توجه خاص قرار گرفت. توسعه باغات در اراضي شيب دار، حفظ منابع طبيعي به صورت قطعه اي خاص در اراضي مركز، خاك ورزي حفاظتي با مديريت صحيح بقاياي گياهي، كشت محصولات پوششي نظير خللر و گاودانه به عنوان كود سبز، كشت گياهان دارويي و همچنين سامانه سقفي جمع آوري آب باران نيز از موضوعات مورد بازديد بودند كه در كليه موارد دكتر چگيني توضيحات كاملي را در خصوص اهداف، قدمت و چشم انداز فعاليت هاي مركز تحقيقات به موازات فعاليت هاي پژوهشي و نتايج اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران ارائه نمودند. 2- در ادامه بازديد از مزارع و به خصوص مواجهه با شيوع آفت شپشك ريشه گندم و خسارت وارده بر مزارع، دكتر بني عامري علت طغيان آفات در مزارع ديم را تخريب منابع طبيعي، حذف زيستگاه هاي طبيعي حشرات و حيوانات منطقه، تبديل مراتع طبيعي به ديم زارهاي كم بازده و كشت غير اصولي در اراضي فاقد شيب مجاز دانستند. ايشان هدف اصلي كشاورزي حفاظتي را حفظ خاك، افزايش كربن آلي خاك و افزايش بهره وري در اراضي ديم دانستند و توجه به افزايش تنوع كشت، اجراي تناوب صحيح زراعي و استمرار پوشش گياهي متنوع در مزارع به جاي آيش طولاني مدت را مورد تأكيد قرار دادند. همچنين در خصوص فعاليت هاي مركز تحقيقات كوهين ابراز داشتند كه تلاش هاي صورت گرفته در ارتقاء و توسعه دانش كشاورزي حفاظتي در اين مركز مثال زدني است و بي ترديد حفظ تنوع زيستي و ماده آلي خاك از دستاوردهاي بلند مدت كشاورزي حفاظتي مي باشد. ايشان ابراز اميدواري نمودند كه اين روش در ساير اراضي منطقه نيز توسعه يابد و شاهد احياي مراتع و پوشش گياهي اراضي شيب دار باشيم. 3- دكتر شهرستاني نيز اهداف كشاورزي حفاظتي را در برنامه ششم توسعه كشور در بخش كشاورزي مورد توجه قرار دادند و استفاده از ظرفيت هاي موجود نظير مركز تحقيقات كوهين را به عنوان پايلوت منطقه غرب كشور و در سطح ملي تأكيد نمودند. ايشان تشكيل كميته هاي خاك ورزي حفاظتي، تقويت بنيه كارشناسان در سازمان جهاد كشاورزي، حمايت از مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب در اراضي ديم كوهين به لحاظ لزوم الگويي شدن و برخوردار شدن از فن آوري هاي نوين در اين عرصه را خواستار شدند و نگاه ژرف برخاسته از بينش علمي توسعه پايدار كشاورزي را بارورتر از بازديدهاي قبل در بازديد اخير عنوان نمودند كه موجب ريشه دارترشدن كشاورزي زيست بوم سازگار با محوريت كشاورزي حفاظتي گرديده و ما را به ثمر بخشي آن در استان و كشور اميدوارتر از قبل نموده است. 4- دكتر جليلوند نيز ضمن تقدير از انجام روش هاي اجرايي و فعاليت هاي ترويجي صورت گرفته در مركز تحقيقات كوهين خواستار ارائه گزارشات علمي و نتايج حاصله طي هفت سال به سازمان جهاد كشاورزي جهت بهره برداري كليه كشاورزان شدند كه به دليل مسائل موجود در قوانين اداري، تنظيم تفاهم نامه همكاري مشترك بين وزارت جهاد كشاورزي و پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران را راهگشاي مشكلات مربوطه دانستند. ايشان همچنين با توجه به كمبود اعتبارات و امكانات پيش بيني شده در كشاورزي حفاظتي، توجه ويژه اي را در اين خصوص از سوي معاونت محترم زراعت خواستار شدند و ملموس بودن نتايج و انطباق با انتظارات بهره برداران بخش كشاورزي را مورد تأكيد قرار دادند به گونه اي که عملكرد محصول نيز در كنار ساير مزاياي كشاورزي حفاظتي مطرح گردد. 5- مهندس رحيمي مجري كشاورزي حفاظتي در سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين نيز ضمن ابراز خوشحالي از اينكه همواره مركز تحقيقات كوهين در زمينه توسعه كشاورزي حفاظتي به صورت كاملاً تخصصي با كميته خاك ورزي حفاظتي استان همكاري داشته اند، ابراز اميدواري نمودند كه طي يك برنامه چهار ساله با همكاري پژوهشگران مركز به بسياري از مسائل موجود در بخش كشاورزي حفاظتي پاسخ فني داده شود كما اينكه خوشبختانه طي سالهايي كه همكاري متقابل وجود داشته، به نتايج ارزشمندي رسيده ايم كه ميتواند در آينده نه چندان دور در سطح كشور مورد استفاده بهينه قرار گيرد.

اطلاعات بیشتر