بازديد مسئولين سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين

در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳، مسئولين سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين متشكل از مهندس مسعود رباني معاونت بهبود توليدات گياهي، مهندس ميرشجاعي و مهندس جليلوند كارشناسان مسئول حبوبات و زراعت از فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي مركز به شرح ذيل بازديد نمودند: ١ - بازديد از مزرعه الگويي اصلاح و تكثير بذر عدس پاييزه: در اين بخش عدس پاييزه سبز پرديس كه به شيوه بی خاك ورزي كشت گرديده است مورد بازديد قرار گرفت و دكتر چگيني توضيحات كاملي را در خصوص روند اصلاح و خالص سازي اين محصول ارائه نمود كه بقاي زمستانه بيش از ٩٧ درصدي بوته ها، دانه بندي كافي و رسيدگي زودهنگام با گريز از خشكي آخر فصل از موارد مورد توجه و استقبال بود. لازم به ذكر است كه بازدید کنندگان، اين دستاورد را ارزشمند دانسته و خواستار ثبت اين رقم به عنوان اولين رقم پاييزه ويژه كشت حفاظتي در كشور شدند. ٢ - بازديد از طرح مقايسه ارقام پيشرفته و اميد بخش عدس: در اين بخش كه اهميت و نتيجه آن مرتبط با واکنش ارقام عدس نسبت به خشكي بود، صفات مورد بررسي و معرفي ارقام متحمل به خشكي در كشت بهاره تشريح گرديد.

اطلاعات بیشتر