بازدید اساتید گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران از مزارع دیم نمونه در استان قزوین

پیرو دعوت آقای حق وردی از کشاورزان پیشرو در زمینه دیم، و مصوبه قبلی شورای گروه مبنی بر بازدید گروهی اساتید و کارشناسان گروه از مزارع پیشرو در زمینه دیم، در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹، جمعی از اساتید و کارشناسان از مزارع دیم بخش کوهین بازدید نمودند. این بازدید شامل موارد ذیل بود: 1- بازدید از مزارع استیجاری کشت یکپارچه و مکانیزه گندم و جو دیم در حوزه بخش کوهین و بخش تاکستان. 2- بازدید از ایستگاه تکثیر بذور اصلاح شده گندم و جو دیم به تفکیک ارقام گواهی شده. 3- بازدید از ایستگاه دام داری گاو شیری و پرورش طیور گوشتی. 4- بازدید از ماشین آلات و ادوات کاشت، داشت و برداشت دیم. 5- بحث و تبادل نظر در مزارع مورد بازدید جهت امکان اعمال روش های اصلاحی و تکمیلی در زمینه به سازی بستر کشت و اصلاح خاک.

اطلاعات بیشتر