بازدید اکیپ کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با حضور مهندس جلیلوند مدیر زراعت استان

اکیپ کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با حضور مهندس جلیلوند مدیر زراعت استان در روز چهارم خرداد 93 از مرکز تحقیقات حفاظت خاک وآب کوهین دانشگاه تهران بازدید کردند.

اطلاعات بیشتر