بازدید دانشجویان دانشگاه زنجان

در تاریخ 1394/2/20 تعداد 21 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه زنجان به منظور آشنایی با عملیات دیمکاری به مدت 6 ساعت از کلیه فعالیت های مرکز بازدید نمودند

اطلاعات بیشتر