بازدید دانشجویان پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر اکبری

در روز شنبه مورخ 1393/8/3 تعداد 28 نفر از دانشجویان رشته زراعت پردیس ابوریحان در قالب درس دیم کاری از مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب کوهین بازدید و در کارگاه یک روزه کشاورزی حفاظتی در اراضی دیم شرکت نمودند و با فعالیت های این مرکز در زمینه های بکارگیری ادوات خاک ورزی حفاظتی، الگوی کشت، سامانه های زراعت-جنگل، کشت مستقیم، تناوب زراعی، کود سبز، باغات دیم در اراضی شیب دار، ریزحوضه های جمع آوری آب باران در باغات دیم، سامانه های جمع آوری آب باران، نهالستان تکثیر و پرورش گیاهان دارویی، سامانه هواشناسی خودکار، و ...... آشنا شدند.

اطلاعات بیشتر