بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد علوم خاک از مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب کوهین

در تاریخ 22/08/1393 تعداد 20 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی در گروه علوم و مهندسی خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب کوهین بازدید نمودند. در این بازدید یک روزه که به سرپرستی جناب آقای دکتر گرجی و مهندس سلطانی صورت گرفت، دانشجویان با فعالیت های انجام شده این مرکز در زمینه کشاورزی حفاظتی آشنا گردیدند. بخش اول این بازدید شامل برگزاری دو کارگاه آموزشی سه ساعته و بازدید دو ساعته مشتمل بر عناوین مشروحه ذیل بود: الف- کارگاه اموزشی 1. معرفی مرکز، سابقه تأسیس، اهداف و رویکردهای علمی، پژوهشی، آموزشی و ترویجی 2. معرفی مزایای کشاورزی حفاظتی به عنوان راهکار پایدار مزارع دیم جهت کنترل فرسایش، حاصلخیزی خاک، افزایش بهره وری تولید، کاهش تنش های محیطی، افزایش مدیریت پذیری و توسعه کشاورزی سالم 3. آشنایی با راهکارهای مناسب جهت حفظ و ذخیره رطوبت، تعدیل دمای خاک و کاهش تبخیر، کنترل علف های هرز و افزایش ماده آلی خاک 4. آشنایی با کاربرد عملی سامانه اطلاعات جغرافیایی و تشریح روشهای استفاده از بانک های اطلاعاتی تهیه شده در مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب کوهین همراه با دسته بندی سنواتی اقدامات و نتایج بدست آمده ب- بازدیدها 1. بازدید از کارگاه ماشین آلات و معرفی کاربردهای عملی ادوات خاک ورز و کارنده در کشاورزی حفاظتی 2. بازدید از مزارع پائیزه کشت بی¬خاک¬ورزی 5 ساله در سطح گسترده با حذف آیش و بدون مصرف سموم و کود شیمیایی 3. بازدید از کنترل زراعی علف های هرز یک ساله و چند ساله در کشت مستقیم و آشنایی با گیاهان تثبیت کننده خاک در اراضی شیب دار جهت کنترل فرسایش 4. بازدید از مزارع کم خاک ورزی شده با اعمال کود سبز بهاره و مصرف کود ورمی کمپوست 5. بازدید از طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار مجهز به ریز حوضه های آبگیر و سامانه های گسترده جمع آوری رواناب 6. بازدید از ایستگاه تمام خودکار هواشناسی، و نهالستان فضای باز بادام، سماق، گل محمدی و گیاهان داروئی

اطلاعات بیشتر