بازدید دانشجویان گروه زراعت از مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب در اراضی دیم کوهین

در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۶، جمعی از دانشجویان کارشناسی گروه زراعت دانشگاه تهران، به سرپرستی آقای دکتر جهانسوز بازدیدی یک روزه از مرکز تحقیقات، باغات و مزارع تحت پوشش به شرح ذیل داشتند: ۱- شرکت در کارگاه آموزشی کشت حفاظتی غلات و حبوبات دیم همراه با تغییر الگوی کشت بهاره به پاییزه. ۲- بازدید از باغات دیم در اراضی شیب دار و مزارع گندم جو نیمه حفاظتی و کاملا حفاظتی به روش کشت مستقیم.

اطلاعات بیشتر