بازدید دانشجویان گروه علوم و مهندسی خاک از مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب در اراضی دیم کوهین

در ادامه فعالیت های آموزشی و دروس عملی مربوط به دانشجویان کارشناسی گروه علوم و مهندسی خاک، جمعی از دانشجویان به سرپرستی آقای دکتر گرجی و مهندس سلطانی در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۳۰، بازدیدی یک روزه از مرکز تحقیقات، باغات، و مزارع تحت پوشش به شرح ذیل داشتند: ۱- بازدید از سد خاکی و اقدامات سازه ای حفاظت خاک در حومه روستای بکندی. ۲- بازدید از طرح الگویی زراعت- باغ اجرا شده با مشارکت و نظارت مرکز تحقیقات در سطح ۴۰ هکتار از باغات مکانیزه گردوی اصلاح شده، همراه با کشت جو به عنوان محصول پوششی و کود سبز بین ردیفی. ۳- شرکت در کارگاه عملی آموزش کشاورزی حفاظتی با محوریت بی خاک ورزی در مزارع مرکز تحقیقات کوهین همراه با بازدید از ادوات و مزارع مرکز. ۴- بازدید از مزارع گندم و جو دیم خارج از مرکز به روش کشت مکانیزه و رایج. ۵ - بازدید از مزارع گندم و جو دیم، ایستگاه تکثیر بذر اصلاح شده، دامپروری و پرورش طیور آقای حق وردی از کشاورزان دیم کار پیشرو.

اطلاعات بیشتر