بازدید مسئولین و کارشناسان وزارت کشاورزی

در تاريخ ۱۲/‏۱۰/‏۱۳۹۵‬، تعدادی از مسئولین و كارشناسان محترم وزارت جهاد كشاورزي از مزارع الگويي و آموزشي مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب كوهين بازديد نمودند. در اين بازديد مهندس اسفندياري پور مجري طرح خودكفايي گندم در وزارت جهاد كشاورزي، مهندس خوش اخلاق مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين، مهندس رحيمي مجري طرح گندم و خاك ورزي حفاظتي در سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين و مهندس جليلوند كارشناس ارشد سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين حضور داشتند. بازديد از ادوات و مزارع الگويي كم خاك ورزي و بي خاك ورزي، بازديد از كشت پاييزه عدس (رقم سبز پرديس) و نشست كارشناسي با توضيحات فني دكتر چگيني از برنامه‌هاي بازديد مذكور بود كه مورد استقبال قرار گرفت. در پايان، از سوي آقای مهندس اسفندياري پور، توانمند سازي و حمايت هدفمند از مركز تحقيقات كوهين مورد تأكيد قرار گرفت.

اطلاعات بیشتر