بازدید مسئولین وزارت کشاورزی از مرکز تحقیقات کوهین

در تاريخ ۲۱/‏۰۱/‏۱۳۹۶‬ آقای مهندس سعيدي رئيس گروه حبوبات وزارت جهاد كشاورزي و آقای مهندس ميرشجاعي كارشناس مسئول حبوبات سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين از مزارع مركز تحقيقات كوهين به شرح ذيل بازديد نمودند: ۱- بازديد از مزارع عدس پاييزه همراه با توضيحات دكتر چگيني در مورد سابقه كشت، نكات فني كشت و تشريح سطوح و وضعيت سبز مزارع داخل مركز همراه با مقايسه مزارع زارعين. ۲- بازديد از وضعيت كشت مستقيم به خصوص كشت مستقيم عدس پاييزه و ابراز شگفتي از نتايج مزرعه‌اي موجود همراه با كنترل زراعي علف‌هاي هرز سمج. ۳- بازديد از مزارع تكثير بذري عدس پاييزه ( رقم در دست معرفي سبز پرديس) و توصيه اكيد مبني بر تكميل مراحل آزادسازي به عنوان رقم پاييزه در سطح كشور. ۴- ارائه گزارش كارشناسان مركز تحقيقات كوهين مبني بر همكاري با وزارت جهاد كشاورزي و برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و بازديدهاي بهره برداران بخش كشاورزي. ۵- اعلام آمادگي مركز تحقيقات كوهين به عنوان قطب كشاورزي حفاظتي و پيشرو در توسعه حبوبات ديم پاييزه جهت آموزش، تحقيقات و ترويج دستاوردهاي پژوهشي جهت مربيان، كارشناسان و بهره برداران بخش كشاورزي در سطح ملي و استاني. شايان ذكر است كه تلاش پرسنل مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب كوهين در حوزه كشاورزي حفاظتي مورد توجه مسئولين، پژوهشگران و كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي بوده و قطعاً می تواند به عنوان كانون و قطب كشاورزي حفاظتي در اراضي ديم در سطح ملي مورد توجه قرار گیرد.

اطلاعات بیشتر