بازدید کارشناسان کمیته فنی حبوبات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از دست آوردهای مرکز تحقیقات کوهین

در راستاي فعالیت كميته فني حبوبات در سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين، 6 نفر از كارشناسان به سرپرستي مهندس ميرشجاعي معاون مديريت زراعت سازمان جهاد كشاورزي همراه با مهندس فقيهي، در تاریخ 1394/3/7 از مرکز بازديد و از موارد ذیل تهیه گزارش نمودند: 1- طرح مقايسه ارقام اميد بخش عدس در مقايسه با رقم در دست معرفي مركز از نظر تحمل به سرما زدگي. 2- توضيح روش كار و نحوه ارزيابي طرح مقايسه روش هاي مختلف خاك ورزي در كشت پاييزه عدس . 3- بازديد ميداني از برداشت عدس پاييزه در تيمارهاي مختلف خاك ورزي.

اطلاعات بیشتر