بازدید گروهی از دانشجویان بسیجی دانشکده های کشاورزی کشور از مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب کوهین

در تاریخ 30/08/1393 تعداد 25 نفر از دانشجویان بسیجی مقطع کارشناسی گرایش های مختلف در رشته کشاورزی از مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب کوهین بازدید و در همایش یک روز معرفی دستاوردهای مرکز شرکت نمودند. در این بازدید یک روزه که شامل یک همایش 2 ساعته و بازدیدهای مقطعی2 ساعتی بود، دانشجویانی که از دانشگاه های سراسر کشور در آن حضور یافته بودند با اهداف و رسالت¬های این مرکز و دست-آوردهای آموزشی و پژوهشی در زمینه کشاورزی حفاظتی در اراضی دیم آشنا گردیده و به صورت عملی نیز از کلیه زیر ساخت های الگوئی توصیه شده در اصول دیمکاری و اصلاح روش¬های خاک ورزی بر پایه حفاظت خاک و افزایش بهره وری بر پایه محصول سالم بازدید نمودند.

اطلاعات بیشتر