بازدید گروهی دانشجویان گروه زراعت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر جهانسوز و مهندس نیکوئی سلطانی

گروهی از دانشجویان گروه زراعت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر جهانسوز و مهندس نیکوئی سلطانی به تعداد 30 نفر در روز دوازدهم خرداد 93 از مرکز تحقیقات حفاظت خاک وآب کوهین دانشگاه تهران بازدید کردند.

اطلاعات بیشتر