برداشت محصول بالنگوي شهري (بزرك سياه)

محصول بالنگوي شهري (بزرك سياه) كه براي اولين بار توسط پژوهشگران مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب در اراضي ديم دانشگاه تهران (كوهين) كشت شده، در تاريخ 1396/03/16 برداشت و پس از دو هفته خشك شدن بوته ها در تاريخ ٣١/٠٣/١٣٩۶ خرمن كوبي گرديد: با توجه به اينكه خشك سالي و تنش هاي حاصل از آن مانع از توسعه كشت و توليد گياهان روغني جهت تأمين نياز داخلي كشور مي گردد، لذا توجه به محصولات گمنام و بومي مناطق خشك و روستايي مي تواند فراهم كننده بخشي از نياز منطقه اي و در صورت برنامه ريزي وسيع، یکی از منابع اصلي غذاي كشور گردد. بالنگو يا بزرك سياه از جمله محصولاتي است كه در برخي از روستاهاي بخش كوهين در استان قزوين از گذشته هاي دور به صورت محدود و سنتي كشت می شده و دانه هاي آن سرشار از روغن خوراكي(حدود ٣٠%) است. اين محصول به شرايط گرم و خشك سازگار بوده و در صورت تغيير الگوي كشت مي تواند عملكرد قابل توجهي را توليد نمايد. 1- بذر اين محصول از توده هاي بومي موجود در استان قزوين تأمين گرديده و با توجه به بررسي هاي به عمل آمده و عملكرد پايين كشت بهاره، كشت اين محصول با توجه به تاخير در بارندگي پاييزه و امكان از بين رفتن بذور در خاك به علت وجود جوندگان، آفات و بيماري ها، در اوايل آبان ماه به صورت پاييزه با تراكم ٢۵٠ بوته در متر مربع يا ١٠ كيلوگرم در هكتار انجام گرديد. 2- اين گياه معطر در مرحله رويشي تا ارتفاع 35 سانتي متر رشد نموده و با توجه به وجود انشعاب كوتاه داراي ساقه راست و قوي بوده و در مرحله زايشي گل هاي آبي رنگ توليد مي نمايد، لذا علاوه بر خاصيت دارويي اين گياه در جهت تقويت و درمان بيماران، وجود ريشه هاي راست و فعال تا عمق ٣٠ سانتي متري و ساقه محكم اين گياه موجب مقاومت آن به شرايط خشك گرديده و مناسب مناطق ديم كشور مي باشد. 3- بنا بر اظهارنظر دكتر چگيني محقق مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب كوهين، برداشت اين محصول به دليل عدم وجود كمباين در زمان مناسب به صورت دستي صورت گرفته و پس از خشك شدن بوته ها، به منظور سهولت جداسازي دانه ها، خرمن كوبي آن در شرايط مرطوب هوا انجام شد. عملكرد دانه استحصالي اين محصول در كشت پاييزه ۶۶٧ كيلوگرم بر هكتار بود كه با توجه به عدم بارش باران در زمان گل دهي و پر شدن دانه ها، بسيار مطلوب بوده و در صورت وجود بازار مناسب و اجراي سياست خريد تضميني دولت مي تواند منبع درآمد عالي و تأمين روغن خوراكي مناسبي باشد، هر چند نيازهاي تحقيقاتي گسترده اي در خصوص تركيبات و انواع اسيدهاي چرب موجود در دانه و همچنين نيازهاي بوم شناختي اين محصول جهت ورود به سامانه تناوبي در كشت ديم وجود دارد. لازم به ذكر است كه قيمت اين محصول در بازار حدود سه برابر عدس و بيش از ١٠ برابر گندم مي باشد.

اطلاعات بیشتر