برداشت محصول پوششي خللر پاييزه

محصول خللر پاييزه در مزارع مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب در اراضي ديم دانشگاه تهران (کوهین)، با همت پژوهشگران و كادر اجرايي به شرح اهداف ذيل کاشت و در تاریخ 1396/3/28 برداشت گردید. ١ - اين محصول به عنوان گياهي داراي ريشه هاي تثبيت كننده ازت هوا در خاك، داراي تاج پوش كافي به عنوان محصول پوششي و همچنين گياهي با سامانه ريشه اي مناسب جهت اصلاح ساختمان خاك به صورت پاييزه و در تناوب با گندم كشت گرديد. ميزان مصرف بذر اين محصول با توجه به پاييزه بودن و حجم بوته مناسب و از طرفي استفاده از آن به عنوان محصول پوششي و كود سبز با لحاظ نمودن ميزان بارندگي و رطوبت محدود خاك در منطقه ۴٠ كيلو گرم در نظر گرفته شد تا ضمن كاهش قابل توجه نسبت به كشت بهاره و مرسوم، پوشش كاملي نيز در شيوه بی خاک ورزی (كشت مستقيم) در مزرعه داشته باشد. ٢ - از آنجا كه گره هاي تثبيت كننده ازت در محل ريشه و در تماس با خاك مجاور تا عمق ٣٠ سانتي متري فعاليت داشته و افزايش حاصلخيزي خاك با حفظ ريشه ها در خاك و بخشي از اندام هوايي در سطح خاك ميسر مي گردد، لذا با استفاده از دروگر پايه كوتاه پشت تراكتوري به صورت بغل چين، بوته هاي محصول در ارتفاع زير ۵ سانتي متر كف بر شده و بدون آسيب و كشش ريشه هاي داخل خاك، محصول برداشت شده به صورت نواري به فواصل دو متري برداشت گرديد. نكته قابل توجه اينكه اين روش برداشت مستلزم وجود اراضي مسطح و بدون جوي پشته ميباشد تا موانع طبيعي نظير كلوخه هاي خاك و پستي و بلندي موضعي مانع از برش بوته ها نگرديده و به طور كلي خاك با شانه هاي برش تماس نداشته باشد. لذا كشت مستقيم و مسطح علاوه بر استقرار هم سطح بوته ها در مزرعه، شرايط مناسبي جهت كشش دروگر بر سطح مزرعه بدون برخورد با موانع مذكور فراهم نموده و به راحتي محصول خللر برداشت مي گردد، در صورتي كه در كشت مرسوم تنها شيوه برداشت به صورت دستي بوده و با توجه به عوارض ايجاد شده از طريق خاك ورزي و همچنين خوابيده بودن گياه، امكان برداشت خللر به صورت مكانيزه ميسر نمي باشد. ٣ - برداشت مكانيزه خللر پاييزه در كشت مستقيم براي اولين بار صورت گرفته و با توجه به اهدافي نظير افزايش حاصلخيزي خاك، بهبود سامانه تناوبي، كود سبز، محصول پوششي و كاهش دهنده فرسايش خاك گزينه بسيار خوبي مي باشد و از طرفي با توجه به عدم بر هم زدن خاك و كاهش تنش برای فعاليت ریزجانداران مفيد خاك بسيار سودمند است. ريشه ها همراه با گره هاي تثبيت كننده ازت در خاك باقي مانده و اندام هاي هوايي نيز به عنوان محصول دانه و علوفه از سطح زمين برداشت شده و همراه با آن كليه علف هاي هرز كه در زمان برداشت خللر پاييزه در مرحله گلدهي و قبل از دانه بندي هستند از مزرعه حذف می گردند. ۴- كشت پاييزه خللر علاوه بر مزاياي فوق به نوعي خاك ورزي زيستي نيز محسوب مي گردد كه علاوه بر داشتن سامانه ريشه هاي متفاوت با غلات، موجب پوك شدن خاك و بهبود ساختمان خاك نيز مي شود. مضافا ً اينكه در كشت بهاره به دليل وجود رطوبت در خاك و نفوذ كلوخه هاي مرطوب به داخل لوله هاي كارنده بذر و همچنين كوبيده و سفت شدن خاك به واسطه تردد ادوات كارنده، كشت مكانيزه امكان پذیر نمي باشد، در صورتي كه در كشت پاييزه به دليل خشكه كاري علاوه بر اينكه فشردگي خاك ناشي از تردد ادوات و ماشين آلات به حداقل مي رسد، كاشت بذر در عمق و تراكم مناسب صورت گرفته و هزينه هاي كاشت به حداقل رسيده و مديريت زمان كاشت كليه محصولات بدون تداخل و با برنامه ريزي صورت مي گيرد.

اطلاعات بیشتر