برگزاري روز مزرعه عدس

طي مكاتبات صورت گرفته و پیگیری مديريت هماهنگي و ترويج جهاد كشاورزي شهرستان قزوين، روز مزرعه عدس ويژه زنان روستايي در مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب در اراضي ديم كوهين در تاريخ ۱۳۹۶/۳/۳ به شرح ذيل برگزار گرديد: ١ - روز مزرعه عدس با حضور زنان روستايي بخش كوهين و كارشناسان ترويج مديريت جهاد كشاورزي به سرپرستي سركار خانم مهندس هاشمي و سركار خانم مهندس مهشيد فر در مزارع الگويي كشت پاييزه عدس به روش بدون خاك ورزي اجرا گرديد. در اين بخش كليه مراحل كاشت، دا شت و برداشت عدس پاييزه به تفكيك زمان بندي مراحل توسط دكتر چگینی تشريح گرديده و به طور عملي مزاياي كشت اين محصول به لحاظ عمق توسعه ريشه، تشكيل گره هاي تثبيت كننده ازت هوا و كنترل زراعي علف هاي هرز توصيف شد. در ادامه سوالات مطرح شده در خصوص زمان كاشت، ادوات كاشت، ميزان مصرف بذر و مديريت تناوب و يا آيش در مزارع مورد بحث قرار گرفته و قرق نمودن و مديريت چراي دام در مزارع مورد تأكيد قرار گرفت. ٢- بازديد از باغات ديم در اراضي شيب دار: در اين بخش علاوه بر تشريح اصول صحيح احداث باغ در اراضي شيب دار و بازديد از درختان بادام، اهميت كشت علوفه چندساله و يا ساير محصولات يك ساله به ويژه حبوبات در فواصل رديفي بين درختان تشریح و كشت كتان روغني (بزرك) به روش جنگل-زراعی و به شيوه بدون خاك ورزي مورد بازديد و استقبال قرار گرفت.

اطلاعات بیشتر