برگزاري روز مزرعه گندم

پيرو دعوت نامه مديريت جهاد كشاورزي شهرستان آبيك، برای دست يابي به اهداف نظام نوين ترويج كشاورزي، برنامه روز مزرعه در سايت گندم در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۴ به شرح ذيل اجرا شد: ١- برگزاري كارگاه عملي مديريت مزرعه گندم در سايت گندم تعيين شده از سوي مركز خدمات جهاد كشاورزي: در اين بخش كه با حضور بهره برداران كشاورزي و به صورت عملي در مزرعه اجرا گرديد. دكتر چگيني محقق مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب در اراضي ديم كوهين اصول صحيح زراعت گندم شامل انتخاب زمين، گردش صحيح زراعي، آماده سازي بستر بذر، انتخاب بذر مناسب، رعايت تاريخ كاشت و قرنطينه كامل مزرعه به لحاظ ورود احشام و ادوات آلوده را تشريح نموده و ميزان مصرف بذر گندم در هكتار را به لحاظ تأمين تراكم مناسب بوته و استفاده حداكثر از ظرفيت مزرعه توصيه نمودند. لازم به ذكر است كه مقايسه بين مزارع مختلف همجوار با تيمارهاي مختلف مصرف بذر نيز از نظر صفات مطلوب زراعي انجام گرديد و زارعين در جريان كميت و كيفيت بذر مصرفي از نظر اقتصادي و اكولوژيكي قرار گرفتند. ٢ - بازديد از مزارع جهت شناسايي آفات، بيماريها و علف هاي هرز مهاجم و سمج: در اين بخش بهره برداران از نزديك با بيماريهاي قارچي رو به گسترش نظير پاخوره غلات آشنا شده و به اهميت اجراي تناوب صحيح زراعي جهت كنترل اين بيماري قارچي خطرناك واقف شدند كه كشت كلزا به صورت پاييزه، عدم كشت مستمر گندم به صورت تك كشتي و جايگزيني كشت تناوبي چغندر قند به جاي كشت مستمر ذرت مورد بحث و قبول بهره برداران منطقه قرار گرفت. همچنين نحوه صحيح مبارزه با پوره سن غلات از قبيل زمان سمپاشي، نوع سم، نوع سمپاش و ميزان مصرف صحيح سموم موجود و توصيه شده توضيح داده شد و در نهايت علفهاي هرز مهاجم و سمج در مزارع گندم از قبيل چاودار و يولاف وحشي و آثار سوء عدم كنترل و نحوه پيشگيري و كنترل صحيح آنها مورد بحث قرار گرفت. در خاتمه از آنجا كه مباحث مطرح شده مشتمل بر ريشه يابي مشكلات و راهكارهاي بهبود توليد محصولات در اراضي آبي منطقه بود با استقبال زارعين و بهره برداران مواجه گرديد و خوشبختانه ارتباط خوبي به لحاظ تبادل تجربيات بين كشاورزان، كارشناسان فني منطقه و محققين ایجاد گردید.

اطلاعات بیشتر