برگزاري كارگاه آموزشي كشت محصولات پاييزه

پيرو دعوت نامه مركز جهاد كشاورزي كوهين، كارگاه آموزشي محصولات پاييزه با دعوت از نمايندگان كشاورزان روستاهاي تابعه در محل بخشداري بخش كوهين در تاريخ ١۵/٠۶/١٣٩۶ برگزار گرديد. در آغاز جلسه پس از تلاوت قرآن كريم، مهندس رضا بيات رياست جديد مركز جهاد كشاورزي كوهين ضمن خير مقدم به اهميت محصولات كشاورزي در تأمين نياز كشور و نقش تناوب زراعي در چارچوب توصيه هاي كارشناسان پرداختند و بهره گيري از تجارب مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب دانشگاه تهران (مرکز كوهين) را فرصتي مغتنم و قابل توجه دانستند و در ادامه به تشريح برنامه زماني كارگاه آموزشي و در صورت تحقق اهداف آموزشي امكان حمايت از كشاورزان از سوي سازمان جهاد كشاورزي پرداختند. دكتر چگيني پژوهشگر مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب دانشگاه تهران (مرکز كوهين) به عنوان سخنران اصلي و مدرس دوره مذكور در ابتدا با اشاره به اهميت كشت غلات پاييزه و نقش آن در تأمين امنيت غدايي كشور، منابع طبيعي كشور را سرمايه ملي و غير قابل جايگزين در هر منطقه دانستند و شدت آثار خشكسالي هاي هاي اخير را ناشي از تخريب منابع طبيعي و تبديل مراتع به ديمزارهاي كم بازده دانستند، لذا مديريت منابع هر روستا را منوط به مشاركت كليه كشاورزان و فرهنگ سازي در زمينه حفاظت از زيستگاه ها، چراگاه ها و فضاي سبز طبيعي مناطق تحت پوشش دانستند و توسعه بي رويه كشت و به خصوص تك كشتي توسط اجاره داران و چراي بي رويه دام را نيازمند نظارت و اعمال مديريت صحيح دانستند. در ادامه دكتر چگيني به تشريح مختصر محصولات ديم با تأكيد بر تنوع و نقش آن در حاصلخيزي پرداخت كه در اين زمینه به محصولات عدس، نخود سفيد، نخود سياه، خللر (سنگنك)، ماشك، گاودانه، كتان روغني، بالنگوي شهري، اسپرس و يونجه ديم اشاره مختصر شده و تغيير الگوي كاشت از بهاره به پاييزه را تنها راه انطباق با تغيير اقليم و گرمايش جهاني دانستند. ايشان كشاورزي را شامل پرورش گياهان و دام به منظور تأمين غذاي انسان دانستند و اجراي تناوب زراعي طولاني با محصولات متنوع مذكور را علاوه بر تأمين اهداف وزرات جهاد كشاورزي، فراهم كننده غذاي انسان، تهيه خوراك دام، اصلاح كننده ساختمان خاك، افزاينده حاصلخيزي خاك و كاهنده فرسايش بادي و آبي به خصوص در اراضي شيب دار دانستند. همچنين كشت بقولات سريع الرشد به عنوان چراگاه دام در فصل آيش را تأمين كننده علوفه سبز غني جهت افزايش بهره وري دام و همچنين گياهي پوششي جهت حفاظت خاك، رطوبت و مواد آلي خاك عنوان گرديد كه با توجه به كشت بدون خاك ورزي در بقاياي غلات سال قبل مي تواند همراه با غلات خودرو تبديل به كشت مخلوط و پركالري جهت تعليف دام گرديده و علاوه بر كنترل علف هاي هرز سمج موجب بالا رفتن كربن آلي خاك و بستر سازي جهت كشت بعدي گردد. در ادامه مباحث عنوان شده، الگوي كشت انتظاري و پاييزه محصولات مذكور همراه با تشريح و معرفي ادوات مناسب كشت ديم نظير گاوآهن قلمي جهت ذخيره رطوبت در پاييزه و گاو آهن پنجه غازي جهت حفظ رطوبت و مديريت علف هاي هرز در بهار مطرح گرديد كه ضمن كاهش هزينه هاي خاك ورزي و حفظ ساختمان خاك جايگزين مناسبي جهت گاو آهن برگردان دار بوده و همراه با استفاده از ادوات عميق كار موجب افزايش چشمگير بهره وري محصولات ديم خواهند شد. در خاتمه عدس پاييزه سبز پرديس كه از طريق پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران درخواست ثبت گرديده و ويژه مناطق سرد و فرا سرد كشور بوده توسط دكتر چگيني معرفي و نتايج عملكرد آن در استانهاي اردبيل، البرز و قزوين در مقايسه با شرايط زارع تشريح گرديد كه با توجه به فراهم شدن دوره رشد رويشي طولاني امكان برداشت مكانيزه با كمباين به خصوص در شرايط كشت مستقيم و بدون خاك ورزي در ارتفاع مناسب برداشت محقق خواهد شد. در ادامه كارگاه، مهندس ميرشجاعي كارشناس مسئول حبوبات سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين نيز به نكات ارزشمندي در خصوص تغيير الگوي كشت از بهاره به پاييزه اشاره نموده و عدس پاييزه را مستعد توسعه در استان قزوين و برخوردار از كشت مكانيزه دانستند و مزايايي كه در عدس بهاره كمتر شمرده ميشود را شامل عدس پاييزه دانستند. همچنين برخورداري كشاورزان از حمايت و راهنمايي كارشناسان را فرصتي مغتنم جهت كشاورزان دانسته و توجه به توصيه هاي به روز فني را لازمه افزايش بهره وري دانستند. در خاتمه جلسه آقاي قندي بخشدار محترم بخش كوهين به آمار كشت و توليد سال گذشته اشاره نموده و ضمن تشكر از كشاورزان خواستار افزايش عملكرد در واحد سطح و تحقق اهداف دولت شدند.

اطلاعات بیشتر