برگزاري كارگاه كشت ديم

در راستاي فعاليت هاي آموزشي و ترويجي مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب در اراضي ديم دانشگاه تهران (مركز كوهين) و پيرو دعوت نامه رسمي، بدين وسيله گزارش برگزاري كارگاه كشت ديم در مركز خدمات جهاد كشاورزي كوهپايه از توابع مديريت جهاد كشاورزي شهرستان آبيك به شرح ذيل اعلام مي گردد: با توجه به آغاز زمان كشت محصولات ديم در استان قزوين و پيرو دعوت نامه مركز خدمات جهاد كشاورزي كوهپايه، كارگاه آموزشي كشت محصولات ديم در تاريخ ٢٣/٠۶/١٣٩۶ با حضور كشاورزان پيشرو و توسط دكتر چگيني برگزار گرديد. در ابتدا ضمن مقايسه بين كيفيت خاك در مراتع و ديمزارهاي كم بازده موجود، اهميت منابع طبيعي هر كشور به عنوان ذخيره زيستي و تأمين كننده امنيت غذايي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي تشريح گرديد و اثرات مخرب مديريت غير صحيح مزارع بر گرم شدن زمين، كاهش بارندگي و خشك سالي هاي اخير مورد بحث قرار گرفت. در ادامه شرايط مناسب يك مزرعه جهت كشت ديم از قبيل شيب مجاز، گردش زراعي مناسب، ظرفيت چراي دام، ذخيره رطوبت، حفظ رطوبت، كنترل علف هاي هرز و كاربر بهينه كودهاي آلي ضمن كاهش كودهاي شيميايي توصيف شد. دكتر چگيني ضمن برشمردن خصوصيا ت يك محصول ديم ايده آل از قبيل سازگاري به شرايط نامساعد طبيعي، سريع الرشد بودن، تقويت خاك از طريق تثبيت ازت و افزايش كربن آلي، پوشش كامل سطح مزرعه، داشتن ريشه هاي عمیق و گسترده، زودرسي، امكان برداشت مكانيزه، توليد ماده خشك كافي و با كيفيت جهت تعليف دام و همچنين كشت محصولات پوششي دو منظوره جهت حفاظت و حاصلخيزي خاك و چراي تر دام به اداوات مناسب كشاورزي حفاظتي به طور مفصل پرداختند. مزاياي ادواتي نظير گاوآهن قلمي جهت ذخيره رطوبت در پاييز، گاوآهن پنجه غازي جهت ذخيره رطوبت و كنترل علف هاي هرز در بهار و استفاده از انواع خاک ورز مركب به عنوان جايگزين گاوآهن برگردان دار جهت آماده سازي بستر كاشت نيز اشاره شده و كشت مكانيزه با عميق كار شياري ديم نيز موجب افزايش حداقل ٣٠ درصد بهره وري به لحاظ افزايش عملكرد، كاهش هزينه ها و كاهش نهاده هاي مصرفي بذر و كود دانسته شد. در خاتمه بهره برداران پيشرو كشاورزي با پرسش و پاسخ از كيفيت مطالب كارگاه آموزشي استقبال نموده و با تغيير الگوي كشت از تك كشتي به چند كشتي و از بهاره به انتظاري در بخشي از اراضي تحت پوشش موافقت نمودند.

اطلاعات بیشتر