برگزاری كارگاه آموزشي مبارزه با آفت سن غلات

در تاريخ ۰۷/‏۰۲/‏۱۳۹۶‬ با دعوت مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي كوهين، كارگاه آموزشي مبارزه با آفت سن غلات در روستاي چشمه كره از توابع بخش كوهين، تحت عناوين ذيل توسط آقای دكتر خدابخش گودرزوند چگيني کارشناس مسُول مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب کوهین( دانشگاه تهران) برگزار گرديد: ۱- تشريح وضعيت كشاورزي ايران و اهميت محصول گندم به عنوان تأمين كننده امنيت غذايي جامعه. ۲- تشريح اهميت منابع طبيعي و به خصوص مراتع به عنوان گنجينه محيط زيست و حافظ خاك و آب مناطق روستايی. ۳- تشريح علل و عوامل گسترش آفات همگاني غلات و ضرورت پرهيز از تخريب منابع طبيعي، كنترل چراي بي رويه دام و ممنوعيت شكار پرندگان بومي. ۴- تشريح روش‌هاي مبارزه زراعي با سن غلات با تأكيد بر گردش زراعي مناسب و توجه به محصولات فراموش شده بومي. ۵- تشريح نحوه، زمان و دفعات مبارزه شيميايي با سن غلات مطابق با دستورالعمل و آستانه زيان بر عملكرد كمي و كيفي غلات. ۶- ارائه راهكار يكپارچه سازي اراضي ديم از طريق تشكل‌هاي توليدي، تجميع كشت و واگذاري استيجاري.

اطلاعات بیشتر