برگزاری کارگاه آموزشی

در راستاي ارتقاي سطح آموزش بهره برداران بخش كشاورزي و در ادامه برنامه هاي آموزشي تدوين شده در سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين، كارگاه آموزشي تحت عنوان مديريت داشت در مزارع گندم و جو در تاريخ بيستم ارديبهشت ١٣٩۶ به شرح ذيل توسط آقاي دكتر خدابخش گودرزوند چگيني، محقق مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب كوهين برگزار گرديد: 1- برگزاري كارگاه آموزشي مديريت داشت در مزارع گندم و جو از طريق مكاتبه جناب مهندس رحماني رياست مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي كوهپايه از توابع مديريت جهاد كشاورزي شهرستان آبيك با رياست محترم پرديس كشاورزي و منابع طبيعي و موافقت جناب آقاي دكتر گلدانساز صورت گرفت كه مباحث اصلي كارگاه آموزشي مذكور شامل روشهاي مختلف تغذيه گياهان از قبيل استفاده از تناوب صحيح زراعي، كودهاي دامي مختلف، كود سبز، كودهاي شيميايي و زيستي بود. 2- كودهاي دامي به عنوان اصلي ترين عامل پايداري خصوصيات فيزيكي، شيميايي و زیستی در كشاورزي حفاظتي معرفي گرديد كه در ادامه انواع كودهاي دامي موجود و اصول صحيح فرآوري و مصرف آن تشريح شد. 3- كودهاي شيميايي به عنوان مكمل و تأمين كننده عناصر ضروري پر مصرف و كم مصرف گياه طبقه بندي گرديده و روشهاي مصرف بهينه كودهاي شيميايي با رعايت اصول صحيح آبياري در محصولات مختلف تشريح گرديد. 4- الگوي كشت، تناوب صحيح زراعي و مديريت بقاياي محصول به عنوان لازمه توسعه كشاورزي پايدار مطرح گرديد و تلفيق روشهاي بهينه تغذيه گياه، اصول صحيح كاشت و گردش زراعي مناسب همراه با به كارگيري ادوات كشاورزي حفاظتي مناسب در اراضي آبي و ديم مورد تأكيد قرار گرفت. 5- در خاتمه بهره برداران حاضر با طرح پرسش و پاسخ، از برگزاري كارگاه مذكور ابراز رضايت نموده و دغدغه اصلي بخش كشاورزي را دسترسي به سامانه هاي نوين كشاورزي و آبياري در مزارع، و حل اين مشكل را نيازمند توجه بيشتر دولت در ارائه راهكارهاي بلند مدت و تخصيص سرمايه هاي حمايتي دانستند.

اطلاعات بیشتر