برگزاری کلاس آموزشی کشاورزی حفاظتی دیم در مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی کوهپایه

در راستای طرح افزایش تولید گندم در اراضی دیم و با دعوت و هماهنگی مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی کوهپایه از توابع شهرستان آبیک، کارگاه آموزشی کشاورزی حفاظتی با حضور کشاورزان پیشرو و مطابق با سرفصل های ذیل توسط آقای دکتر چگینی پژوهشگر مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب در اراضی دیم کوهین( دانشگاه تهران) برگزار گردید: 1- امنیت غذایی و راهکارهای افزایش بهروه وری در کشاورزی رایج 2- امنیت انرژی و راهکارهای کاهش هزینه های آماده سازی اراضی با تأکید بر کاهش مصرف سوخت 3- امنیت محیط زیست و اهمیت مدیریت بقایای گیاهی پس از برداشت محصول در کاهش مصرف کودهای شیمیایی 4- کاهش فرسایش اراضی دیم با رعایت اصول خاک ورزی حفاظتی، تنوع محصولات تناوبی، استفاده از محصولات پوششی و کود سبز و رعایت شیب مجاز در عملیات زراعی.

اطلاعات بیشتر