توسعه کشت عدس پاییزه رقم سبز پردیس در استان زنجان

در راستای طرح افزایش تولید حبوبات دیم و با هماهنگی جناب آقای دکتر صبا معاون پژوهشی دانشگاه زنجان و مهندس بقایی از کارشناسان مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، عدس پاییزه رقم سبز پردیس به صورت الگویی در مزرعه آموزشی دانشگاه زنجان و روستای ایجرود کشت گردید. لازم به ذکر است که رقم مورد کشت در مناطق مذکور توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب در اراضی دیم کوهین(دانشگاه تهران) اصلاح و خالص سازی گردیده که به زودی مراحل ثبت و نامگذاری آن از طریق مراجع ذیصلاح انجام خواهد شد. این رقم با نام پیشنهادی عدس سبز پردیس در بین کلیه ارقام موجود از تحمل بسیار بالایی نسبت به سرمای سخت زمستانه برخودار بوده و افزایش عملکرد قابل توجهی را نسبت به ارقام موجود در شرایط کشت پاییزه و به خصوص نسبت به کشت بهاره عدس نشان داده است. از خصوصیات بارز این رقم وزن صد دانه مطلوب و برتری کیفیت از نظر زودپزی نسبت به ارقام داخلی و خارجی می باشد.

اطلاعات بیشتر