جلسه شوراي مديران وزارت جهاد کشاورزی باحضور کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کوهین

پيرو دعوت نامه جناب آقاي مهندس عباس كشاورز معاونت محترم زراعت وزارت جهاد كشاورزي در مورد حضور كارشناس ارشد مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب دانشگاه تهران (كوهين)، در جلسه شوراي مديران و ارائه گزارشي از نتايج بلندمدت كشاورزي حفاظتي در منطقه كوهين، موارد ذيل به استحضار مي رسد: جلسه شوراي مديران وزارت جهاد كشاورزي در محل سالن جلسات معاونت زراعت با حضور مديران واحدها و طرح هاي ملي، مشاورين در امور زراعت، رؤساي واحدهاي اجرايي و دكتر چگيني به نمايندگي از پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران (مرکز تحقیقات كوهين) به رياست مهندس كشاورز معاونت محترم زراعت در وزارت جهاد كشاورزي برگزار گرديد. در این جلسه، در رابطه با گزارش نتايج بلندمدت فعاليت هاي مركز تحقيقات كوهين، دكتر چگيني به مدت يك و نيم ساعت به تشريح چشم انداز توسعه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و ترويجي مركز پرداختند. ايشان ابتدا با معرفي پيشينه فعاليت، موقعيت جغرافيايي و اهميت راهبردي جايگاه، مركز پرسنل مركز را معرفي نموده و اولين گام در ارتقاء فعاليت هاي مركز را برخورداري از اساتيد مجرب، دانشجويان پيشرو و زير ساخت موجود جهت اجراي طرح¬هاي مطالعاتي و تحقيقاتي دانستند. سپس با اشاره به تنظيم تفاهم نامه اي مبني بر همكاري پاياپاي بین پردیس و سازمان جهاد كشاورزي قزوین با نظارت مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي و همچنين وزارت جهاد كشاورزي، برنامه ريزي مدون گروه علوم و مهندسي خاك با همکاری گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران را تشریح نمودند و به برگزاري كلاس¬هاي آموزشي، كارگاه هاي ترويجي، همايش هاي داخلي و روز مزرعه محصولات مختلف به صورت مزارع نمايشي اشاره نمودند كه مخاطبين آن دانشجويان، كشاورزان، كارشناسان، محققين و ساير بهره برداران بخش كشاورزي از اقصي نقاط كشور می باشند. در بخش ارائه نتايج طولاني مدت اجراي كشاورزي حفاظتي، نتايج مربوط به مطالعه نمايه هاي فيزيكي ( شامل پايداري خاك دانه، وزن مخصوص ظاهري خاك، سرعت نفوذ آب در خاك و...)، نمايه هاي شيميايي (شامل كربن آلي خاك، فسفر قابل دسترس، پتاسيم قابل دسترس و...) و همچنين نمايه هاي زیستی (شامل تنفس ميكربي، كربن زي توده خاك، جمعيت ميكربي و...) مورد بحث قرار گرفتند. همچنين در گزارشي از ارزيابي اقتصادي مربوط به سامانه های مختلف خاك ورزي در زراعت گندم ديم شامل ساعات كاركرد تراكتور، ميزان سوخت مصرفي، درآمد خالص و هزينه هاي خالص همراه با عملكرد اقتصادي تشريح گرديد و اشاره اي نيز به نتايج مصرف كود ورمي كمپوست در سامانه هاي خاك ورزي بر مبناي عملكرد اقتصادي گرديد.

اطلاعات بیشتر