عملیات کشت پاییزه

در راستاي برنامه كشاورزي حفاظتي با اولويت حفاظت خاك و آب در اراضي ديم و با استناد به نتايج حاصله از طرح هاي پايان يافته در سال هاي اخير، كشت غلات گندم و جو ديم در تاريخ 5/ 7/ 1394 در سطح 10 هكتار آغاز و همراه با كشت بقولات ديم تا پايان مهر ماه به 36 هكتار به شرح ذيل توسعه يافت: 1- كشت 5 هكتار گندم ديم + 5 هكتار جو ديم: با فواصل رديفي كاشت 15 سانتي متري به ميزان 75 كيلوگرم بذر گندم و 70 كيلوگرم بذر جو در هكتار به روش حفظ رطوبت با استفاده از دستگاه خاك ورز مركب همراه با كنترل زراعي علف هاي هرز. 2- كشت دو هكتار گندم ديم: با فواصل رديفي كاشت 15 سانتي متري به ميزان 75 كيلوگرم بذر گندم در بقاياي كود سبز خللر پاييزه همراه با ذخيره رطوبت بهاره با استفاده از دستگاه خاك ورز مركب. 3- كشت 10 هكتار گندم ديم به روش بی خاك ورزي: با استفاده از دستگاه كارنده ديسكي كشت مستقيم به ميزان 70 كيلوگرم در هكتار در تناوب با عدس پاييزه. 4- كشت 8 هكتار عدس پاييزه: با استفاده از دستگاه كارنده ديسكي كشت مستقيم به ميزان 50 كيلوگرم در هكتار در تناوب با غلات پاييزه در سال چهارم و ششم كشت مستقيم بدون خاك ورزي 5- كشت 3 هكتار به صورت جنگل- زراعی (Agroforestry) : با استفاده از دستگاه كارنده ديسكي كشت مستقيم به ميزان 60 كيلوگرم بذر اسپرس در هكتار در رديف باغات بادام ديم در اراضي شيب دار در سال سوم به روش ذخيره رطوبت و رواناب در ريز حوضه هاي 7 × 3/5 متري. 6- كشت 3 هكتار كود سبز: با استفاده از دستگاه كارنده ديسكي كشت مستقيم به ميزان 70 كيلوگرم بذر خللر در هكتار در تناوب با غلات پاييزه جهت كود سبز، كنترل مكانيكي علف هاي هرز و حفظ رطوبت با استفاده از دستگاه خاك ورز مركب.

اطلاعات بیشتر