كشت پاييزه عدس رقم سبز پرديس در استان اردبيل

در راستاي هماهنگي هاي به عمل آمده از طريق دفتر معاونت محترم زراعت وزارت جهاد كشاورزي، بذر عدس پاييزه رقم سبز پرديس كه توسط پژوهشگران مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب در اراضي ديم دانشگاه تهران (كوهين) اصلاح گرديده است، براي اولين بار به صورت آزمايشي توسط دكتر حسن پناه محقق برجسته مركز تحقيقات كشاورزي استان اردبيل و چهره ماندگار مهندسي كشاورزي معرفي شده از سوي فرهنگستان علوم كشت گرديد. اين رقم عدس که در اواخر مهر ١٣٩۵ در اردبيل كشت گرديده بود با تحمل سرماي سخت زمستانه پايين تر از ٣٠- درجه، پوشش سبز خود را حفظ نموده و با وجود سرمازدگي ساير ارقام عدس كشت شده در پاييز، كمترين خسارت را متحمل گرديده و ساير مراحل رشدي آن به روال طبيعي در بهار طي گرديد. بنا به اظهارات و اعلام جناب آقاي دكتر حسن پناه، اين رقم علاوه بر تحمل بسيار زیاد نسبت به سرماي كم سابقه سال زراعي ٩۶-٩۵، رشد رويشي و زايشي بسيار خوبي داشته به گونه اي كه با ارتفاع بيش از ٣۵ سانتي متر، تعداد ۴٠ غلاف بارور در هر بوته توليد نموده كه با توجه به حجم زيست توده، امكان برداشت مكانيزه آن نيز وجود دارد. از مزاياي ديگر اين رقم وزن صد دانه زیاد و حدود ٧ گرم بوده كه علاوه بر درشتي و بازار پسندي آن، به دليل وجود پوست نازك دانه ميتوان به زودپزي آن نسبت به ارقام موجود نیز اشاره نمود. با توجه به اينكه در ساليان متمادي مقايسه و كشت ارقام مختلف عدس به صورت پاييزه در استان هاي سردسير و به خصوص استان اردبيل به عنوان اولين توليد كننده عدس كشور با مشكلات و چالش هاي متعددي ناشي از سرمازدگي و در كشت بهاره ناشي از گرما و بادزدگي همراه بوده است، لذا كشت رقم سبز پرديس علاوه بر تحمل سرماي سخت زمستانه از آسيب حاصل از گرما و خشكي تابستانه در زمان رسيدگي مصون مانده و در نيمه دوم خرداد ماه حدود يك ماه زودتر از عدس بهاره برداشت شده و با حداقل غلاف پوك و حداكثر غلاف پرشده توليد محصولي قابل توجه مي نمايد. لازم به ذكر است كه نشريه اي تريجي با عنوان " عدس سبز پرديس، متحمل به سرما و مناسب براي كشت پاييزه منطقه سردسير و معتدل اردبيل" با مشاركت مرکز تحقيقات و آموزش كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل به شماره ١٢۴ تصويب و در مرحله نهايي برای انتشار مي باشد که اطلاعات تکمیلی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر