معرفی عدس پاییزه متحمل به سرما

پژوهشگران مركز تحقيقات حفاظت خاك، آب و محصولات ديم دانشگاه تهران (كوهين) پس از هشت سال تلاش مداوم موفق به معرفي عدس پاییزه متحمل به سرما در شرايط ديم و بدون خاك ورزي مخصوص مناطق معتدل سرد و سرد كشور به نام رقم سبز پرديس گرديدند. رقم سبز پرديس توسط دكتر خدابخش گودرزوند چگيني پژوهشگر مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب در اراضي ديم كوهين تحت نظارت و راهنمايي اساتيد گروه علوم و مهندسی خاك و گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران و همچنين همكاري مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان قزوين اصلاح و از طريق پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در تاريخ ٠٩/٠٣/١٣٩۶ و به شماره ۵۴١۴١٧۵ به مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال معرفي گرديده است. تحمل به سرماي سخت زمستان، توليد محصول و ماده خشك زیاد، درشتي و وزن صد دانه مطلوب، ارتفاع مناسب جهت برداشت مكانيزه در اراضي مسطح، و سازگاري با كشت مستقيم و بدون شخم از مزاياي اين رقم مي باشد. اين رقم علاوه بر افزايش عملكرد دانه، از كيفيت دانه خوبي برخودار بوده و قيمت فروش آن در بازار بيشتر از ساير عدسها است. از آنجا كه اين عدس نسبت به ساير ارقام، زودپز و داراي پوسته نازك بذر ميباشد، لذا بيش از ساير ارقام به سوسك بروخوس عدس حساس بوده و بايد هنگام خرمن كوبي علاوه بر اطمينان از خشك شدن بوته ها و عدم وجو دانه هاي آبدار، جهت انبارداري نيز نكات فني در خصوص پيشگيري، كنترل و يا مبارزه با اين آفت به طور كامل رعايت گردد. اين رقم براي اولين بار در استان اردبيل به صورت آزمايشي كشت و توسط دكتر داود حسن پناه محقق مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل از نظر خصوصيات گزينش شده مورد تأييد قرار گرفته و در نشريه فني ترويجي با عنوان"عدس سبز پرديس متحمل به سرما و مناسب براي كشت پاييزه منطقه سردسير و معتدل اردبيل" به آدرس ذيل منتشر گرديد. http://agrilib.areo.ir/book_2922.html

اطلاعات بیشتر