همايش انتقال يافته هاي تحقيقاتي ديم

پيرو صورتجلسه شوراي مديران به رياست جناب آقای مهندس عباس كشاورز، معاون محترم زراعت وزارت جهاد كشاورزي مبني بر به كارگيري توان علمي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در بحث كشاورزي حفاظتي در اراضي ديم، مقرر گرديد پژوهشگران مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب دانشگاه تهران (كوهين) در طرح ها و پروژه هاي ملي با محور كشت حفاظتي محصولات، توسعه كشت حبوبات ديم و توسعه كشت دانه هاي روغني مشاركت فعال داشته باشند. لذا در اولين گام بنا به دعوت نامه رسمي از سوي دفتر معاونت زراعت، جلسه اي با عنوان انتقال يافته هاي تحقيقاتي ديم در سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان با حضور مديران زراعت و كارشناسان مجري طرح گندم ١١ استان و همچنين دكتر روستايي از محققین برجسته كشور به شرح ذيل برگزار گرديد: ١- در ابتداي جلسه پس از خير مقدم آقای مهندس عامري مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان، مهندس اسفندياري پور مشاور وزير و مجري طرح گندم و مهندس كريمي مدير كل دفتر امور غلات و محصولات اساسي به تشريح اهداف، نتايج و دستاوردهاي طرح افزايش توليد غلات و پروژه امنيت غذايي ايكاردا پرداختند. ٢- در ادامه، آقای دكتر چگيني پژوهشگر مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب دانشگاه تهران ضمن معرفي مركز به عنوان مزرعه پژوهشي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، به تشريح وضعيت كشت ديم در اراضي كم بازده و فاقد شيب مجاز پرداختند. ایشان با اشاره به تخريب مراتع و اراضي منابع طبيعي، خسارات ناشي از فرسايش در اثر مديريت غير صحيح مزارع را فاجعه بار توصيف نمود كه بر خلاف اصول توسعه پايدار توازن محيط را بر هم زده و زيستگاه هاي طبيعي حشرات را با محدوديت مواجه نموده و در نتيجه با هجوم حشرات به دشت و مزارع شاهد طغيان آفات در سال جاري و سال هاي آتي خواهيم بود. سپس در ادامه، فعاليت هاي پژوهشي، آموزشي و ترويجي مركز تحقيقات كوهين با هدايت اساتيد پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران با محوريت گروه علوم و مهندسي خاك و با مشاركت سازمان جهاد كشاورزي كه مخاطبين آن بهره برداران بخش كشاورزي، دانشجويان، كارشناسان، محققين و مسئولين بوده اند تشريح گرديد. از جمله مطالبي كه بسيار مورد توجه و سوال در جلسه انتقال يافته ها بود، اثرات مثبت مديريت سامانه هاي كشت حفاظتي، نقش حبوبات در افزايش حاصلخيزي خاك و توجه به محصولات پوششي در قالب تناوب چندساله بود كه تناوب شش ساله گندم- عدس- جو- خللر- تريتيكاله- گاودانه پيشنهاد گردید. در ادامه بحث، نتايج مربوط به ارزيابي كيفيت خاك در سامانه هاي مختلف خاك ورزي شامل نمايه هاي فيزيكي، شيميايي و زیستی خاك ارائه و به سوالات كارشناسان پاسخ داده شد. ٣- در پايان جلسه، آقای مهندس كريمي مدير كل دفتر امور غلات و محصولات اساسي، ضمن اعلام رضايت از نتايج ثمر بخش ارائه شده به خصوص معرفي عدس رقم سبز پرديس، خواستار مشاركت دكتر چگيني در نظارت و بازديد از مزارع استانهاي مختلف شده و تأمين مواد آزمايشي جهت اجراي طرح هاي پژوهشي در مركز تحقيقات كوهين را وعده دادند. در خاتمه، آقای مهندس اسفندياري پور مشاور وزير و مجري طرح گندم، به نكات ريز و كليدي جلسه به خصوص تغيير الگوي كشت حبوبات از بهاره به پاييزه به دليل تثبيت ازت بيشتر اشاره نموده و آن را دستاورد مشاركت وزارت جهاد كشاورزي با دانشگاه تهران قلمداد نمودند كه در آينده مي تواند توسعه يافته و در جهت ارتقاي بخش كشاورزي مفيد باشد.

اطلاعات بیشتر