همکاری مرکز تحقیقات کوهین با سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

در طرح هاي سازمان جهاد كشاورزي، كليه محصولات كشاورزي در كميته هاي فني مديريت زراعت بطور اختصاصي مورد بررسي قرار گرفته و برگزاري اين كميته ها به صورت دوره اي با حضور كارشناسان سازمان، كارشناسان تحقيقات و ساير سازمان هاي تخصصي دولتي و خصوصي صورت مي گيرد. در اين راستا نماينده مركز تحقيقات كوهين در كميته گندم ديم، كلزا، حبوبات ديم و جو ديم عضويت دارد. امیدواریم اینگونه همکاری ها موجب هم افزایی و پیشرفت امور باشد.

اطلاعات بیشتر