گردهمايي كشاورزي حفاظتي

پيرو دعوت نامه ارسالي از معاونت محترم زراعت وزارت جهاد كشاورزي مبني بر ارائه مطالب آموزشي در زمينه كشاورزي حفاظتي، بدين وسيله گزارش حضور در گردهمايي به شرح ذيل تقدیم می گردد: ١- گردهمايي كشاورزي حفاظتي با حضور مسئولين، محققين، كارشناسان و مربيان كشاورزي حفاظتي مسئول در سازمان جهاد كشاورزي استانهاي تابعه در تاريخ ٠۴/٠٧/١٣٩۶ در محل تالار اجتماعات مركز آموزش كشاورزي امام خميني (ره) برگزار گرديد. در آغاز جلسه پس از تلاوت آياتي از قرآن مجيد و برپايي مراسم سوگواري سالار شهيدان ابا عبداله الحسين، پانل تخصصي متشكل از آقايان دكتر آسودار، دكتر وليزاده و دكتر شريفي به منظور استماع گزارش نمايندگان استانها در زمينه كشاورزي حفاظتي برگزار گرديد كه علاوه بر گزارش پيشرفت فيزيكي، موانع و محدوديتهاي موجود و راهكارهاي پيشنهادي مورد بررسي قرار گرفت. ٢- در ادامه دكتر چگيني پژوهشگر مركز تحقيقات حفاظت خاك و آب در اراضي ديم دانشگاه تهران (مركز كوهين) ضمن معرفي سوابق و تاريخچه فعاليت مركز، برخورداري از اساتيد و دانشجويان در گرايشهاي مختلف را فرصتي مغتنم در راستاي پژوهشهاي مرتبط با كشاورزي حفاظتي در ديم برشمردند. ايشان فراهم آوردن خاك ورزي در ديم را به منظور تأمين محيطي مناسب جهت سبز شدن بذر، رشد ونمو ريشه، كنترل علفهاي هرز، كنترل فرسايش خاك و كنترل رطوبت خاك دانستند كه نگهداري بقاياي گياهي در سطح خاك، تناوب زراعي، كاربرد كود سبز، كنترل عبور و مرور وسايل و ماشينهاي كشاورزي و استفاده از بسترها يا پشته هاي عريض را ضمن حداقل به هم خوردگي خاك و حداكثر پوشش بقاياي گياهي لازمه دسترسي به توليد پايدار عنوان نمودند كه در اينصورت ميتوان با صرفه جويي در مصرف آب، بهبود ساختمان خاك، افزايش ماده آلي خاك، تعديل دماي خاك و پيشرس كردن محصول تحول شگرفي را در كشت ديم ايجاد نمود. همچنين كاربري اراضي ديم در سه بخش جنگل، مرتع و كشاورزي نيز با ذكر خصوصيات تشريح و تكامل خاك از طريق تأثير توپوگرافي ناشي از متغيرهاي شيب و جهت شيب بررسي گرديد. در ادامه مقايسه اي بين كاربري مرتع، كشت حفاظتي و كشت مرسوم انجام و نتايج آن مورد بحث قرار گرفت كه: بافت خاك از كلاس غالب لوم در كاربري مرتع به كلاس سنگين تر لوم رسي در كاربري زراعي تغيير يافت؛ جرم مخصوص ظاهري پس از تغيير كاربري افزايش و تخلخل خاك كاهش يافت؛ كاربري مرتع و خاك ورزي حفاظتي پايداري خاكدانه بيشتري نسبت به خاک ورزی مرسوم داشت؛ ميزان مقاومت به نفوذ ريشه در اثر تغيير كاربري اراضي به طور معني داري افزايش يافت؛ آب قابل استفاده گياه در عمق ٢٠ سانتيمتري با تغيير كاربري از مرتع به زراعي كاهش يافت؛ با تغيير كاربري، ميزان pH افزايش يافت؛ ميزان هدايت الكتريكي در مرتع كمترين و در خاك ورزي مرسوم بيشترين مقدار بود؛ ميزان كربن آلي در كاربري مرتع نسبت به اراضي زراعي بيشتر بود؛ ظرفيت تبادل كاتيوني در لايه سطحي خاك در كاربري مرتع بيشترين و در خاك ورزي مرسوم كمترين بود؛ خاك ورزي حفاظتي بيشترين ميزان نيتروژن كل خاك را نسبت به خاك ورزي هاي ديگر داشت؛ فسفر قابل جذب در كاربري مرتع نسبت به اراضي زراعي بيشتر بود؛ ميزان پتاسيم قابل جذب در مرتع نسبت به اراضي زراعي معني دار نشد؛ كاربري مرتع از نسبت كربن به نيتروژن بيشتري برخوردار بود؛ مرتع در بين كاربري / خاكورزي ها از تنفس و كربن ميكروبي بيشتري برخوردار بود. ٣- در خاتمه جمع بندي مطالب و پرسش و پاسخ كارشناسان منجر به رضايتمندي از ادامه چنين جلساتي گرديده و برگزاري جلساتي مشابه در استانهاي همدان، زنجان، يزد و اصفهان با دعوت از دكتر چگيني جهت برگزاري كارگاه آموزشي و بازديد از مزارع مورد انتظار و تأكيد بود. گستردگي مطالب و نوآوري در زمينه ّكمي نمودن نتايج مقايسه بين سامانه هاي مختلف كشاورزي موجب جلب توجه كارشناسان و تقاضاي اجراي طرحهاي مشترك با دانشگاه بود كه در آينده اي نزديك نياز به تشريك مساعي خواهد داشت.

اطلاعات بیشتر